TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

ULUSAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

“KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU” KAPSAMINDA

TEDARİKÇİ  –İŞ ORTAĞI – DIŞ HİZMET SAĞLAYICININ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

 

 

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz ULUSAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Ulusan Alüminyum”  veya “ŞİRKET”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

 

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

Ulusan Alüminyum, sizden elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres: Büyükkayacık OSB Mahallesi T. Ziyaeddin Akbulut Caddesi No:20/1 Selçuklu / Konya

Telefon: 0332 239 20 20 

E-posta: kvkk@ulusan.com

 

 

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Tarafımıza sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirketinizin yetkilileri tarafından sözleşme ilişkimiz kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 

Kimlik Bilgisi Veriniz            : ad, soyad, T.C. Kimlik No, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, nüfus cüzdanı/ehliyet sureti;

İletişim Bilgisi Veriniz : e-posta adresi, kargo adresi ve telefon numarası;

Özel Nitelikli Kişisel Veriniz   : nüfus cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din ve kan grubu, adli sicil kaydı;

Finansal Veriniz                 : banka hesap bilgileri;

Çalışma Veriniz                  : SGK giriş bildirgesi ve görevlendirme belgeleri, işe başlama tarihi, unvanı, imza sirküleri;

Görsel ve İşitsel Veriniz       : Gerçek kişiye ait fotoğraf, güvenlik kamera kayıtları;

Diğer                               : Araç Plakası;

 

 

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI;

 

Kişisel verileriniz Ulusan Alüminyum tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi, şart ve koşullarının yerine getirilmesi için;

 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket'e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması

Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olduğu takdirde işlenebilir.

Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.

Ulusan Alüminyum binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları başta olmak üzere Şirketimizin pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

 

 

5.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Ulusan Alüminyum olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ve Şirket binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

                                                  

 

6.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ;

 

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@ulusan.com mail adresine iletebilirsiniz.

 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Başvurunuza cevap verme işleminin Ulusan Alüminyum’ a ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.